Kontrast
Czcionka
A A+ A++
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja

Publikuj, czytaj, dyskutuj.

Regulamin

1. Co to jest OpenMusicReview.art

OpenMusicReview.art (w skrócie OMR) jest serwisem internetowym służącym publikacji badań artystycznych w dziedzinie muzyki, informacji o wydarzeniach muzycznych (koncertach, konferencjach, seminariach, premierach, transmisjach na żywo itp.) oraz prowadzeniu dyskusji na forum i w komentarzach do publikacji.

Kategorie tematyczne serwisu OMR:

 • chóralistyka
 • dyrygentura
 • e-learning
 • edukacja muzyczna
 • edukacja szkolna
 • instrumentalistyka
 • jazz i muzyka estradowa
 • kompozycja
 • muzyka kościelna
 • reżyseria dźwięku
 • teoria muzyki
 • wokalistyka

Oprócz tego, w serwisie publikowane są prace powstające w ramach: 

 • czasopisma Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (AMFN)
 • projektów i zadań badawczych prowadzonych przez AMFN pod nazwą Sztuka Doskonałości w ramach programu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

oraz komunikaty administratora.

Badania artystyczne publikują użytkownicy serwisu. Nad procesem publikacji czuwa Redakcja OMR.

Wydarzenia publikowane są przez Redakcję OMR we współpracy z użytkownikami – partnerami dostawcy serwisu OMR.

W ramach serwisu OpenMusicReview.art funkcjonuje również forum dyskusyjne.

 

2. Dostawca serwisu

Dostawcą serwisu OpenMusicReview.art jest Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, Polska

 

3. Kto może korzystać z serwisu?

Serwis przeznaczony jest dla:

 1. Uczelni muzycznych, instytutów, wydziałów, katedr, kierunków muzycznych i muzykologicznych;
 2. Pracowników naukowych, wykładowców powyższych;
 3. Studentów powyższych;
 4. Szkół muzycznych;
 5. Nauczycieli szkolnictwa muzycznego;
 6. Nauczycieli muzyki szkolnictwa ogólnego;
 7. Uczniów szkolnictwa ogólnego i muzycznego;
 8. Instytucji muzycznych i kulturalnych;
 9. Artystów muzyków;
 10. Czasopism muzycznych;
 11. Redaktorów czasopism muzycznych;
 12. Melomanów i osób zainteresowane piśmiennictwem muzycznym, badaniami artystycznymi i wydarzeniami muzycznymi;

W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na korzystanie serwisu powinien wyrazić przedstawiciel prawny lub opiekun, który ponosi odpowiedzialność za korzystanie serwisu przez osobę niepełnoletnią.

 

4. Polityka prywatności, ochrona danych osobowych oraz wymagane zgody

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu OMR jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-008), ul. Słowackiego 7.
 2. Na administratorze, o którym mowa w pkt. 1, ciąży obowiązek dochowania najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amuz.bydgoszcz.pl.
 4. Dane osobowe użytkowników OMR będą przetwarzane w celu publikacji badań artystycznych, informacji o wydarzeniach (koncertach, konferencjach, seminariach, premierach, transmisjach na żywo itp.) oraz prowadzeniu dyskusji na forum i w komentarzach do publikacji na portalu OpenMusicReview.art
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest regulamin portalu OpenMusicReview.art.
 6. Podanie danych jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Dane użytkowników portalu przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Usunięcie danych osobowych nie oznacza automatycznego skasowania wszystkich publikacji, wpisów czy komentarzy podpisanych przez użytkownika.
 9. Użytkownicy portalu mają prawo do zapomnienia. Decyzję taką należy zgłosić w formie pisemnej do Administratora danych osobowych i administratora serwisu.
 10. Poucza się jednocześnie, iż użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Rejestracja konta w serwisie i podanie adresu e-mail Użytkownika jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji elektronicznych od Redakcji OMR, w tym newslettera. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez formularz zamieszczony w stopce newslettera lub przesłanie oświadczenia woli na adres openmusicreview@amfn.pl.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

 1. Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w każdej formie (noty biograficznej, zdjęcia itp.) przez portal OpenMusicReview.art w celu prezentacji publikowanych badań i wydarzeń artystycznych oraz w celu promocji serwisu.
 2. Użytkownicy zrzekają się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Dostawcy serwisu, z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na publikację wizerunku. O wycofaniu zgody należy powiadomić w formie pisemnej Administratora Danych Osobowych składając pismo w sekretariacie AMiFN lub wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@amuz.bydgoszcz.pl.

 

5. Działania dozwolone i niedozwolone w serwisie

Użytkownik może w serwisie:

 • założyć / usunąć konto;
 • dokonywać modyfikacji swoich danych. Dane muszą być zgodne z prawdą;
 • przesyłać badania artystyczne do publikacji;
 • zgłosić chęć publikacji wydarzenia w sekcji “Wydarzenia” (partnerzy AMFN);
 • korzystać z forum (zalogowani użytkownicy);
 • dodawać wpisy do ulubionych;
 • komentować wpisy;
 • udostępniać wpisy w mediach społecznościowych;
 • polubić wpisy;
 • cytować zgodnie z zasadami prawa autorskiego (ze wskazaniem autora, daty publikacji i tytułu pracy);

Niedozwolone działania w serwisie:

 • plagiatowanie;
 • używanie wulgaryzmów;
 • przesyłanie wpisów o tematyce niezgodnej z kategoriami serwisu;
 • spamowanie (we wpisach, komentarzach i na forum);
 • publikowanie treści niezgodnych z prawem;
 • publikowanie treści, do których autor nie posiada praw;
 • naruszanie dóbr osobistych innych osób i instytucji (np. poprzez publikację wizerunku innej osoby bez jej zgody);

 

6. Zmiany w funkcjonalnościach serwisu i w regulaminie

O zmianach administrator serwisu informuje użytkowników drogą mailową z wyprzedzeniem 14 dni. Termin ten może ulec skróceniu w przypadku zmian w prawie lub w wyniku wyroków sądowych.

W czasie tego okresu użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu poprzez usunięcie konta lub zgłoszenie rezygnacji drogą mailową. Administrator serwisu usunie konto po otrzymaniu zgłoszenia.

Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wpisów użytkownika, chyba że użytkownik tego wyraźnie zarząda.

 

7. Procedury zakładania konta, publikacji oraz usuwania treści

7.1 Założenie / usunięcie konta

Założenie konta odbywa się za pomocą przycisku Rejestracja. Użytkownik postępuje zgodnie z instrukcjami. Do założenia konta wymagane jest podanie swojego imienia, nazwiska oraz aktualnego adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji użytkownika portalu.

Założenie konta wiąże się z weryfikacją adresu e-mail. Administrator serwisu może poprosić użytkownika o uzupełnienie lub korektę danych użytkownika. 

Użytkownik może usunąć konto w dowolnym momencie. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wpisów użytkownika, chyba że użytkownik tego wyraźnie zażąda.

Administracja OMR może usunąć konto z następujących powodów:

 • naruszenie regulaminu przez użytkownika (w szczególności – dokonywanie działań niedozwolonych opisanych w punkcie 5);
 • brak aktywności na koncie przez okres 2 lat oraz brak reakcji na monit mailowy pod koniec tego okresu;

Administrator powiadamia użytkownika o wszczęciu procedury zamknięcia konta. Może przesłać ostrzeżenie z wezwaniem do poprawienia w ciągu 3 dni wpisu przez użytkownika. W przypadku braku dokonania poprawek przez użytkownika w ciągu tego okresu, Administrator może usunąć wpis lub zamknąć konto.

Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji Administratora serwisu drogą mailową. Odwołanie rozpatrywane jest przez Redakcję OMR w ciągu 30 dni.

Nieprzestrzeganie warunków niniejszego regulaminu stanowi podstawę do usunięcia konta wg wyżej opisanej procedury oraz do zgłoszenia zachowań naruszających porządek prawny właściwym organom ścigania.

7.2 Wpis w sekcji “Badania artystyczne”

Opublikowanie wpisu w sekcji “Badania artystyczne” odbywa się za pomocą odpowiednich funkcjonalności w panelu użytkownika. Użytkownik edytuje treść wpisu, a następnie przesyła ją do Redakcji OMR. Redakcja weryfikuje treść wpisu pod względem zgodności z profilem tematycznym (dziedzinami) serwisu OMR i poszczególnymi kategoriami, oraz dokonuje ewentualnej korekty redakcyjnej (adjustacji). Uwagi przesłane zostają do użytkownika – autora wpisu – w celu wprowadzenia przez niego ewentualnych poprawek.

Redakcja pilnuje, aby wpisy publikowane były z podaniem nazwiska autora. Redakcja będzie reagować na zgłoszenia naruszeń praw autorskich.

Usunięcie wpisu w sekcji “Badania artystyczne” dokonywane jest wg procedur opisanej w punkcie 7.1 Założenie / usunięcie konta.

7.3 Wpis w sekcji “Wydarzenia”

Publikacji wpisu w sekcji “Wydarzenia” dokonuje Redakcja OMR we współpracy z partnerem Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (AMFN). O status partnera AMFN ubiegać się mogą instytucje, uczelnie i organizacje muzyczne i kulturalne za pomocą kontaktu poprzez adres rid.manager@amfn.pl

Redakcja OMR wraz z partnerem AMFN omawia treść wpisu oraz wymagania techniczne (np. w przypadku streamingu na żywo konferencji, koncertów itp.) oraz dokonuje publikacji ustalonych treści.

Usunięcie wpisu w sekcji “Wydarzenia” może nastąpić w wyniku decyzji Redakcji OMR, umowy z partnerem AMFN, dezaktualizacji informacji we wpisie.

7.4. Wpis na Forum

Wpisów na forum mogą dokonywać zalogowani użytkownicy serwisu OMR. Forum moderowane jest przez Redakcję OMR. Administracja OMR może usunąć wpis lub konto użytkownika z powodów oraz wg procedur opisanych w punkcie 7.1 Założenie / usunięcie konta.

7.5 Komentowanie

Użytkownicy forum mogą komentować wpisy i uczestniczyć w dyskusji pod wpisami w sekcjach “Badania artystyczne” i “Wydarzenia”. Administracja OMR może usunąć komentarz lub konto użytkownika z powodów oraz wg procedur opisanych w punkcie 7.1 Założenie / usunięcie konta.

 

8. Używane oprogramowanie w usłudze

Korzystanie z funkcji komentowania, załączania materiałów multimedialnych oraz udostępniania wpisów jest realizowane przy pomocy zewnętrznych serwisów (np. YouTube, Discuss, Facebook, Soundcloud) i może być związane z koniecznością posiadania kont na tych portalach.

 

9. Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść wpisów w sekcji “Badania artystyczne”, treść materiałów graficznych, audiowizualnych i innych treści zagnieżdżonych w treści wpisu ponosi jego autor – użytkownik serwisu OMR.

Dostawca serwisu oraz Redakcja OMR nie ponoszą odpowiedzialności za: 

 • treści publikowane w wyniku streamingu na żywo;
 • informacje nieprawdziwe w danych użytkownika i w treści wpisów;
 • naruszenie regulaminu przez użytkownika.

 

10. Cesja

Dostawca serwisu ma prawo przekazać serwis wybranej przez siebie instytucji, fundacji lub innej organizacji. O zmianach użytkownicy będą powiadomieni mailowo. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest jednoznaczne ze zgodą na ewentualną cesję. W przypadku dokonania cesji, użytkownik ma prawo do usunięcia konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6. Zmiany w funkcjonalnościach serwisu i w regulaminie.

 

11. Prawo właściwe

Ewentualne spory rozstrzygane będą na podstawie zasad prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a właściwym sądem jest rzeczowo właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Obowiązującym jest tekst niniejszego regulaminu w języku polskim.