Kontrast
Typ
A A+ A++
Abmeldung Abmeldung
Registrierung Registrierung
Abmeldung Abmeldung
Registrierung Registrierung

VERÖFFENTLICHEN, LESEN, DISKUTIEREN.

TRANSGRESSION IN MUSIC – Międzynarodowa Konferencja

23.11.2021 | 10:00 - 25.11.2021 | 15:00
Zurückgefolgt von: Sie & 0 Benutzer
Zurückgefolgt von: Sie & 0 Benutzer

Veranstaltungsort

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego
Bydgoszcz

Details

Kierownictwo naukowe / Conference Committee Chair

prof. dr hab. ANNA NOWAK

Sekretariat / Secretary

dr BARBARA MIELCAREK-KRZYŻANOWSKA


WTOREK, 23 listopada 2021 roku

TUESDAY, November 23rd, 2021

Sesja I / Session I

Transgresja w kulturze  (I) /Transgression in Culture (I)

PRZEWODNICZENIE / CHAIRAnna Nowak

10.00 Otwarcie Konferencji – Rektor

Rector’s opening address

10.10 Zbigniew Majchrowski (Gdańsk)

Transgresja w kulturze współczesnej 

Transgression in ContemporaryCulture

10.40 Susanne Kogler (Graz)

Dominanty i momenty kluczowe transgresji: artystyczne innowacje w muzyce współczesnej od lat 50. XX wieku 

Modes and Moments of Transgression: Artistic Innovation in New Music since the 1950s

11.10 Małgorzata Janicka-Słysz (Kraków)

O przełomowych zmianach i zwrotach w polskiej kulturze muzycznej drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekad wieku XXI. Rekonesans

Groundbreaking Changes and Turning Points in Polish Musical Culture in the Second Half of the 20th Century and the First Decades of the 21st Century. A Reconnaissance

11.40 Zuzana Martináková-Rendeková (Banská Štiavnica)

Odkrycia w muzyce XX wieku oraz ich wpływ na muzykę współczesną 

Discoveries  in Music of 20th Century and their Impact on Music of Today

12.10-12.30 przerwa / break


Sesja II / Session II

Transgresje gatunków muzycznych/ Transgressions of Musical Genres

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Violetta Przech

12.30 Justyna Humięcka-Jakubowska (Poznań)

Transgresyjność gatunków muzycznych w kontekście poszukiwań indywidualnych środków wypowiedzi artystycznej – studium przypadków 

Transgression in Musical Genre in the Context of the Search for Individual Means of Artistic Expression – a Case Study

13.00 Anna Nowak (Bydgoszcz)

Poza paradygmatem gatunku. Transgresyjne formy wypowiedzi artystycznej w dwudziestowiecznych koncertach instrumentalnych polskich kompozytorów 

Beyond the Genre Paradigm. Transgressive Forms of Artistic Expression in 20th Century Instrumental Concertos by Polish Composers

13.30 Elżbieta Szczurko (Bydgoszcz)

Transgresje w dziejach gatunku pasyjnego w muzyce 

Transgressions in the History of the Passion Genre in Music

14.00-16.00 przerwa / break


Sesja III / Session III

Transgresja w kulturze  (II) 

Transgression in Culture (II)

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Elżbieta Szczurko

16.00 Luba Kijanowska (Lwów)

Procesy transgresyjne w sztuce muzycznej krajów postradzieckich

Transgressive Processes in the Musical Arts in Post-Soviet Countries

16.30 Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (Bydgoszcz)

„A oni, bydgoszczanie chcieliby mieć wszystko małe…” – działania transgresyjne w tworzeniu bydgoskiego środowiska kompozytorskiego 

“And They, the Citizens of Bydgoszcz, Wish for Everything That is Small … ” – The Role of Transgression in the Formation of the Composers’ Milieu in Bydgoszcz

17.00 Elena Markova, Daria Androsova (Odessa)

Estetyka muzyczna – filozofia muzyki: geneza i obecna nowoczesność muzykologii

Musical Aesthetics – the Philosophy of  Music:  the Genesis and Current State of  Contemporary Musicology

19.00

Koncert / Concert


ŚRODA 24 listopada 20201roku 

WEDNESDAY November 24th, 2021

Sesja IV / Session IV

Osobowości transgresyjne (I)/ Transgressive Personalities (I)

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Małgorzata Janicka-Słysz

10.00 Helmut Loos (Leipzig)

Transgresja jako wypaczenie. Recepcja Liszta jako przykład reinterpretacji i nadużyć
Transgression as Sin. The Reception of Liszt as an Example of Reinterpretation and Abuse

10.30 Agnieszka Draus (Kraków)

Józef Rychlik: homo hubris – kompozytor jako osobowość transgresyjna

Józef Rychlik – Homo Hubris. The Composer as a Transgressive Personality

11.00 Márta Grabócz (Strasbourg)

Wyzwania muzycznej narratologii 

Challenges on Behalf of Musical Narratology

11.30-12.00 przerwa / break


Sesja V / Session V

Transgresje gatunku operowego/Transgression of the Operatic Genre

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

12.00 Ryszard Daniel Golianek (Poznań)

Podróż do Reims Rossiniego: ekscentryczne dzieło operowe i jego transgresyjne współczesne realizacje sceniczne 

Rossini’s Il Viaggio a Reims: an Eccentric Opera and Its Transgressive Contemporary Stage Productions

12.30 Agata Kochanowska (Poznań)

Milczenie jako transgresja gatunku operowego. Nieme postaci we współczesnych realizacjach wagnerowskich 

Silence as a Transgression of the Operatic Genre. Silent Characters in Contemporary Wagnerian Performances

13.00 Magdalena Stochniol (Katowice)

Przekraczanie granic gatunku i znaczeń – V Audycja Andrzeja Krzanowskiego jako fenomen

Transgressing the Boundaries of Genre and Meaning – Andrzej Krzanowski’s Programme V as a Phenomenon

13.30-16.00 przerwa / break


Sesja VI / Session VI

Osobowości transgresyjne (II) / Transgressive Personalities (II)

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Agnieszka Draus

16.00 Ewa Wójtowicz (Kraków)

Transgressio. Con fanatismo! Idee twórcze i filozofia muzyki Barbary Buczek

Transgressio. Con fanatismo! Barbara Buczek’s Musical Worldview

16.30 Kurt Nelson (Philadelphia)

Tadeusz Baird i droga do monumentalności muzycznej

Tadeusz Baird and the Path to Musical Monumentality

17.00 Manuel Antonio Domínguez Salas (Gdańsk)

Tworzenie macro timbre continuum w twórczości Julio Estrady: między rzeczywistością a wyobraźnią kompozytora 

Creation as a macro timbre continuum in the Musical Works of Julio Estrada: Between Reality and the Composer’s Imagination

19.00

Koncert / Concert


CZWARTEK, 25 listopada 2021 roku 

THURSDAY, November 25th, 2021

Sesja VII / Session VII

Indywidualność i innowacyjność w muzyce/ Individuality and Innovation in Music

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

10.00 Michał Zieliński (Bydgoszcz)

Rued Langgaard – zapomniany duński wizjoner 

Rued Langgaard – a Forgotten Danish Visionary

10.30 Barbara Mielcarek-Krzyżanowska (Bydgoszcz)

„Uszy mi się bardzo zmieniły”. W kontekście przemian warsztatu kompozytorskiego Zygmunta Mycielskiego 

„My Ears Have Changed a Lot.”  Change in the Compositional Artistry  of Zygmunt Mycielski

11.00 Barbara Literska (Zielona Góra)

Indywidualność ponad nowatorstwo – o muzyce według Katarzyny Kwiecień-Długosz
Individuality above Innovation – Katarzyna Kwiecień-Długosz’s Thinking about Music

11.30 Malwina Marciniak (Bydgoszcz)

Chamber Piano Concerto Agaty Zubel – nowe idee koncertowania

New Concertato Ideas in Agata Zubel’s Chamber Piano Concerto

12.00-12.30 przerwa / break


Sesja VIII / Session VIII

Nowe formy ekspresji muzycznej/ New Forms of Musical Expression

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Luba Kijanowska

12.30 Iwona Świdnicka (Warszawa)

Przekraczanie granic w twórczości Ignacego Zalewskiego 

Crossing the Boundaries in Ignacy Zalewski’s Music 

13.00 Claire McGinn (Utrecht)

Muzyczny shitposting w erze fin de siècle: transgresja, a(nta)gonizm i “demokratyzacja” technologii muzycznych

Musical Shitposting in the fin de siècle: Transgression, A(nta)gonism and ‘Democratising’ Music Technologies

13.30 Angelo Martingo, Carla Paiva (Minho)

Tekst niepokorny: Freud i Adorno o interpretacji

Text Against the Grain: Freud and Adorno on Interpretation

14.00 Zakończenie konferencji — Kierownik naukowy

Conference Committee Chair’s Closing Speech


Uczestnicy konferencji / The Conference Particiants

Daria Androsova, prof. dr hab. (Narodowa Akademia Muzyczna im.  A.W. Nieżdanovej w Odessie) 

Agnieszka Draus, dr hab., prof. uczelni (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

Ryszard Daniel Golianek, prof. dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Márta Grabócz, prof. dr hab. (University of Strasbourg)

Justyna Humięcka-Jakubowska, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Małgorzata Janicka-Słysz, dr hab., prof. uczelni (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

Luba Kijanowska, prof. dr hab.(Narodowa Akademia Muzyczna im. Mykoły Łysenki we Lwów)

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, dr hab., prof. uczelni (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Agata Kochanowska, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Susanne Kogler, prof. dr hab.(Uniwersytet w Graz)

Barbara Literska,  dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Zielonogórski)

Helmut Loos, prof. dr hab. (Leipzig)

Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. (Uniwersytet Gdański)

Malwina Marciniak (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Elena Markova, prof. dr hab.(Narodowa Akademia Muzyczna im.  A.W. Nieżdanovej w Odessie) 

Zuzana Martináková-Rendeková, prof. dr hab. (Jan Albrecht Music and Art Academy in Banská Štiavnica)

Angelo Martingo, dr (University of Minho)

Claire McGinn, dr (Utrecht University)

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, dr (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Kurt Nelson, dr (Temple University at Philadelphia)

Anna Nowak, prof. dr hab. (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Carla Paiva, dr (University of Minho)

Manuel Antonio Domínguez Salas, dr (Gdańsk)

Magdalena Stochniol, dr (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Elżbieta Szczurko, dr hab., prof. uczelni (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Iwona Świdnicka, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

Ewa Wójtowicz, dr (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

Michał Zieliński, dr hab., prof. uczelni (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Eintrittspreis

Freier Eintritt